Privacyverklaring

Privacyreglement
Vrijwilliger Centrale Deventer (De VCD)

De Vrijwilligers Centrale Deventer, hierna De VCD, hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens (en dat jouw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven
over (welke gegevens we verzamelen) en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VCD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De VCD zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: De VCD, Kleine Overstraat 73-75, 7411JK Deventer, informatie@vcdeventer.nl Telefoon : 0570-615805

Doeleinden voor verwerking
Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:
• Aanvraag informatie
Als jij interesse hebt in het aanbod van De VCD, dan kun je op onze website, telefonisch of schriftelijk informatie aanvragen, die wij je vervolgens per mail en/of post toesturen. Wij vragen je daarvoor om jouw naam, adresgegevens
en e-mailadres. Tevens vragen wij je jouw telefoonnummer door te geven, zodat onze medewerker contact met je kan opnemen.
• Nieuwsbrief
Via de website van De VCD kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor je naam en e-mailadres.
• Diensten
Wanneer jij besluit gebruik te maken van diensten en producten van DE VCD, verwerken wij in ons systeem jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de het opstellen contract(en)
en het opstellen van de facturen.
• Financiële administratie
De VCD is wettelijk verplicht om wanneer zij jou een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Datzelfde geldt voor de verkoopovereenkomst. Ten behoeve van het opstellen van de verkoopovereenkomst en de factuur worden jouw naam,
adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.
• Klacht
Wanneer jij een klacht indient per mail of telefonisch verwerken wij jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres om de klacht in behandeling te nemen.
• Contact
Wanneer jij wilt dat De VCD contact met jou opneemt, kun je een mail sturen of ons bellen. Om te kunnen antwoorden verwerken wij jouw naam, uw adres, uw e-mailadres en jouw telefoonnummer.
• Bemiddeling
Wanneer jij gebruik wil maken van onze vacaturebank, om op een vacature te reageren of een open sollicitatie stuurt, worden jouw gegevens opgeslagen in ons systeem. Tot die gegevens behoort jouw naam, postcode, telefoonnummer en
e-mailadres. Daarnaast kun je aanvullende gegevens over jezelf invullen. Mocht je zelf jouw CV willen uploaden, dan zijn ook deze gegevens online beschikbaar.
• Websites
De VCD gebruikt uw organisatie en vacaturegegevens op of ten behoeve van onze website(s): www.vrijwilligersstad.nl, alsmede voor de volgende websites:
www.masdeventer.nl
www.deventermaatjes.nl
www.deventervluchtelingen.nl

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens
te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Rechtsgronden voor verwerking
De VCD verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen jou en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door
jou gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht zie je welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van jouw persoonsgegevens rechtvaardigt.
Bewaartermijnen
De VCD hanteert de volgende bewaartermijnen:

Personen kunnen tussentijds een verzoek tot verwijderen indienen. Dit gebeurt dan binnen 2 werkdagen.
De VCD verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met jouw persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je ons toevertrouwt en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet
Als jouw gegevens bij De VCD bekend zijn, heb je, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door De VCD verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun jij De VCD schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kun je De VCD verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen en kun jij de eventuele toestemming die jij voor verwerking van jouw persoonsgegevens gegeven hebt, intrekken. Wanneer jij niet benaderd wilt worden met informatie over producten en diensten van DE VCD kun je dat uiteraard ook aan ons laten weten. Jouw verzoek(en) zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst worden behandeld door De VCD.
Je kunt jouw schriftelijke verzoeken sturen via mail aan onze functionaris gegevensbescherming:
Vrijwilligers Centrale Deventer, informatie@vcdeventer.nl
Indien jij het niet eens bent met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en jij komt met ons niet tot een oplossing, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je klacht kunt je sturen naar:


Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassingen privacy statement
Aangezien jouw privacy bij de VCD van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.Mei 2018

 
 
Vrijwilligers Centrale Deventer
Kleine Overstraat 75
7411 JK Deventer
Telefoon: 0570-615805
informatie@vcdeventer.nl
www.vrijwilligersstad.nl
Openingstijden:
Dinsdag, woensdag en donderdag
van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Verder werken wij op afspraak
Volg ons op: